د فابریکې سفر

د دفتر چاپیریال

دفتر-02
دفتر
دفتر-03

د فابریکې چاپیریال

فابریکه - (1)
فابریکه - (6)
فابریکه - (2)
فابریکه - (3)
فابریکه - (4)
فابریکه - (5)

ماشینونه

ماشینونه-05
ماشینونه-06
ماشینونه-07

د نقاشۍ ماشین

ماشینونه-04

د بادولو ماشین

ماشینونه-08
ماشینونه-09

ګردي لوم ماشین

ماشینونه-12

د اوبدلو ماشین

ماشینونه - 10

سپکول

ماشینونه-13

د ګنډلو ورکشاپ

ماشینونه-01

د ځمکی پوښ کولر

ماشینونه-02

د غیر اوبدل شوي پارچه کویلر

ماشینونه-03

د اتوماتیک بسته بندي ماشین

ماشینونه-11

د پوښ کولو ماشین